Certifierad ka

Certifierad kontrollansvarig

Alla byggen, rivningar eller markåtgärder som kräver bygglov eller anmälan måste ha en certifierad kontrollansvarig, KA, enligt plan-och bygglagen (2010:900).

Certifierad kontrollansvarig

Vad är en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig får bara någon vara som är certifierad, det vill säga som har fått riksbehörighet från ackrediterat organ eller som har godkänts av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Den kontrollansvariges roll är alltså att se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen, men att inte själv utföra fysiska kontroller av byggnaden. Den kontrollansvarige ska dessutom säkerställa att kontrollerna blir dokumenterade så att de kan redovisas för myndigheterna.

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Vi rekommenderar att den kontrollansvarige kontaktas tidigt i byggprocessen, i projekterings- eller gärna redan i idéstadiet. Det är på det tidiga stadiet, innan arbetet påbörjas med utvalda entreprenörer, som det går att, på ett ekonomiskt och enkelt sätt, påverka att byggprojektet får rätt kvalitet.

Begär offert

Ditt stöd genom projektet

Som kontrollansvarig är vi med dig som byggherre under hela byggnadsprocessen. Från bygglovsansökan till dess att byggåtgärden är färdigställd och ni har fått ert slutbesked av kommunen.

Vi upprättar en kontrollplan

Vi upprättar en kontrollplan tillsammans med byggherren. Byggherren är ansvarig för att byggnadsnämndens krav och gällande lagar följs vid byggnationen.

Vi ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. När vissa moment i bygget färdigställs, besöker vi byggarbetsplatsen för att utföra kontroller enligt kontrollplanen och att inga anmärkningar finns.

Vi dokumenterar byggplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked, samt ger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Självständig ställning

Som kontrollansvarig har vi en självständig ställning i förhållande till den som utför byggåtgärden, vilken är den som ska kontrolleras.

Vad en kontrollansvarig inte gör

En kontrollansvarig fungerar inte som projektledare för byggnationen. Det gör byggherren. Byggherren kan också utse en projektledare eller arbetsledare hos den entreprenör som man som byggherre har valt att använda för sin byggnation.

Har du fler frågor? Läs mer under fliken Frågor & svar

Certifieringar

ByggKA - Magnus Ackerot - Certifieringsnr: C001007

Karf Boverket Rise