Frågor & svar

Här nedan hittar du svaren på några vanliga frågor:

Behöver vi en kontrollansvarig?

Behöver vi en kontrollansvarig?

Om ni ska göra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd som kräver bygglov eller anmälan så måste ni enligt plan- och bygglagen (2010:900) ha en kontrollansvarig, KA. Vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, som inte kräver lov eller anmälan, behövs normalt inte en kontrollansvarig (om inte byggnadsnämnden beslutar annat). En kontrollansvarig krävs inte heller vid åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader (om inte byggnadsnämnden beslutar annat).

 Vad gör en kontrollansvarig?

 Tillsammans med dig/er som byggherre tar vi fram ett förslag till en kontrollplan.

  • Vi ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.
  • Vi informerar dig/er om något avviker från kontrollplanen.
  • Vi närvarar vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Vi dokumenterar arbetsplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ger ett utlåtande till er som byggherre och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
  • Som kontrollansvarig har vi en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Vilka befogenheter har kontrollansvarig på byggplatsen?

Vid avvikelser från kontrollplanen informerar vi byggherren och vid behov meddelas även byggnadsnämnden.

Kontrollansvarig ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska lämna ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. Detta följer av 10 kapitlet, §11, tredje, femte och sjätte punkterna i nya plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr hur marken får användas: t.ex. bostäder, handel, kontor, park, husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och utpekande av lämpliga ytor för rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. En detaljplan gäller till dess att den upphävs eller täcks över av en ny. De flesta finns i tätorterna och i vissa fritidshusområden. En detaljplan består av en plankarta, planbeskrivning och en genomförandebeskrivning.

Ni skriver kontrollansvarig, heter det inte kvalitetsansvarig?

I den nya plan- och bygglagen (2010:900), som trädde i kraft den 2 maj 2011, ersattes kvalitetsansvarig med kontrollansvarig. Den kontrollansvarige måste numera, enligt 10 kapitlet 9 §, vara certifierad.

Kravet på att denne ska vara certifierad utgår bland annat från EU:s tjänstedirektiv. Byggnadsnämnden har därmed inte längre möjlighet att godkänna en kontrollansvarig.

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- rivnings- eller markarbeten genom en entreprenör eller byggmästare. Byggherren ansvarar för att åtgärderna utförs enligt plan- och bygglagen (2010:900). Byggherren ska tillse att kontroll och prövning sker i tillräcklig omfattning.

Varför ändrades kvalitetsansvarig till kontrollansvarig?

Syftet med lagändringen var att förstärka och förtydliga funktionen. Rollen som kontrollansvarig har givits mer inflytande och utökade arbetsuppgifter. Att vara kontrollansvarig kräver numera certifiering.

Vem ansvarar för era entreprenörer?

Det är ni som byggherrar som kontrakterar era entreprenörer och därför blir det mot er som entreprenörerna ansvarar. Därmed har den kontrollansvarige ingen befogenhet över era entreprenörer utan om någon fråga uppstår gällande entreprenaden så behöver ni agera gentemot entreprenörerna med den kontrollansvarigs stöd.

Vilka kan certifiera?

Ackrediterade certifieringsorgan beslutar om certifiering av kontrollansvariga. Certifieringsorgan är företag som har blivit ackrediterade av myndigheten Swedac för att arbeta med aktuell verksamhet.

I dag är tre företag godkända att fatta beslut om certifiering av kvalitetsansvariga: RISE (tidigare SP), Det Norske Veritas (DNV) och Swedcert. När företaget fattar beslut om certifiering av en kvalitetsansvarig ska de följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering.

Vad händer om vi inte får tag i en kontrollansvarig?

Om det inte finns en kontrollansvarig, saknas förutsättningar för att bevilja startbesked och arbete får inte påbörjas. Brist på kontrollansvariga kan alltså leda till att byggen försenas eller att de inte kan sättas igång.

Certifieringar

ByggKA - Magnus Ackerot - Certifieringsnr: C001007

Karf Boverket Rise